Tag: Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hóa Doanh nghiệp hay văn hoá nội bộ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Doanh nghiệp đó. Vì thế, cần phải định hướng xây dựng nét văn hóa riêng biệt nhưng mang đậm chất của Doanh nghiệp đó.